Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu
do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję
o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach
epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.
1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan.
1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym
udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia
29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi
bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym
czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały
na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą
Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących
zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii
powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie
Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon,
bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez
pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły
służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się
w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,
abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych,
aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy
duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji
Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni
szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają
na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje
szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego
przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten
sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się
roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc
w zakupach.
Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami,
a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu
polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych,
tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb
sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy
do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza,
głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r.


___________________________________________________________________________
Informujemy ponadto, że Arcybiskup Lubelski udzielił wspomnianej dyspensy
dla wiernych Archidiecezji. Ponadto w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego
w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych i do zalecenia
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Ksiądz Arcybiskup prosi kapłanów
i wiernych, aby podczas każdej Mszy Świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła przebywało
maksymalnie 50 osób.
Informujemy także o telewizyjnych transmisjach Mszy Świętych:
W niedziele: o 7.00 w TVP 1, o 9.30 w Telewizji TRWAM, o 10.00 w TVP3 Lublin, o 11.00
w TVP 1, o 13.00 w TV POLONIA oraz w 1. programie Polskiego Radia o 9.00 i 19.00.
W dni powszednie tygodnia transmisja Mszy Świętej o godz. 7.00 w TVP 1 i 20.00 w TVP 3.
Równocześnie zachęcamy o włączenie się w domach w zaproponowaną przez
Przewodniczącego KEP modlitwę różańcową o godz. 20.30 „w intencji osób chorych oraz
tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój
serc i łaskę nawrócenia”.

Zarządzenie Rady Stałej KEP – kliknij w link