Legion Maryi

Założony został w 1996 r. Za patronkę obrał sobie Matkę Bożą Różańcową, która widnieje także na specjalnie wykonanym proporcu Legionu.

Święto patronalne przypada 7 października

(w uroczystość Matki Bożej Różańcowej).

 

Formacji legionowej służą cotygodniowe spotkania w każdy piątek po wieczornej Mszy św. ok.godz.1900.

Legioniści starają się aktywnie uczestniczyć w życiu parafii poprzez wzmożoną modlitwę oraz wykonywanie stałych lub okazjonalnych prac np.

  • Apostolat cudownego medalika: uliczny, w Szkołą Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II , dworce,  szpitale
  • Rozprowadzanie, książek i muzyki religijnej
  • Prowadzenie różańca
  • Odwiedzanie chorych w szpitalu i w domu starców
  • Praca na rzecz osób samotnych i starszych
  • Prowadzenie koronki do Bożego Miłosierdzia i różańca w lubelskim katolickim radiu eR
  • Pomoc w duszpasterstwie parafialnym np.: wykonywanie wianuszków na oktawę Bożego Ciała, ziół na uroczystość Matki Bożej „Zielnej”,  budowa ołtarza na procesję Bożego Ciała, dekoracja kościoła

 

Legioniści starają się także dbać o rozwój własnego życia duchowego poprzez:

– przynależność do Żywego Różańca ; duchową adopcję dziecka poczętego ; apostolat „Margaretka” Szkaplerz

– adorację Najświętszego Sakramentu

– udział w pielgrzymce do Częstochowy

– udział w nieustającej modlitwie Jerycho, dniach skupienia i rekolekcjach legionowych

Nad wewnętrznym rozwojem legionistów i ich pracą apostolską czuwa kierownik duchowy.


ZADANIA LEGIONU

Podstawowym zadaniem Legionu Maryi jest modlitwa i czynna praca apostolska poprzez docieranie do nowych kręgów osób wierzących i niewierzących w niesieniu im wsparcia duchowego i pogłębiania wiary katolickiej, a także pomoc w organizacji życia religijnego w parafii. Wszelkie prace wykonywane są za zgodą opiekuna duchowego i proboszcza parafii.

Mogą to być następujące prace:

Odwiedzanie mieszkańców w ich domach

Apostolat uliczny

Rozpowszechnianie prasy i publikacji religijnych

Praca z dziećmi i młodzieżą

Praca na rzecz osób zaniedbanych i odrzuconych przez społeczeństwo (Legion Maryi nie jest jednak organizacją charytatywną i nie może wspierać materialnie)

Odwiedzanie chorych w  szpitalach i domach starców

Propagowanie rekolekcji w parafii

Praca dla misji

Wykonywanie prac zleconych przez proboszcza


ZAPROSZENIE

Legion Maryi jest organizacją otwartą na nowych członków i ich aktywną współpracę. Maryja potrzebuje wielu współpracowników by zdobywać coraz więcej ludzi dla Chrystusa. I ty możesz być w Jej Legionie jako członek czynny lub wspierający. Spróbuj!Zachęcamy! Spotkania odbywają się w parafii, w sali Betania, w każdy piątek o godz. 19.00


Specyfikę swojej duchowości i apostolatu Legion buduje na żywej więzi z Maryją, na prawdzie o głębokim osobistym udziale Maryi w planie zbawienia”

Jan Paweł II

MODLITWA i DZIAŁANIE

 

W służbie Maryi

 

Tak najkrócej można określić

duchowość i cel działania Legionu Maryi


O Legionie Maryi

POWSTANIE

Legion Maryi został założony przez Franka Duffa (osobę świecką) w Irlandii w 1921 roku. Szybko przekroczył granice Irlandii i obecnie działa w 163 krajach świata, licząc ponad 3,5 min. członków czynnych i kilkanaście milionów członków wspierających. W Polsce próby utworzenia grup Legionu Maryi były podejmowane już w 1948 r., jednakże dopiero na początku lat osiemdziesiątych, na życzenie Ojca Św. Jana Pawła II, ruch ten wznawia swą działalność (najpierw w Lublinie) i coraz bardziej utrwala swe istnienie na terenie Polski.

ISTOTA l CEL

Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich pod duchowym przewodnictwem Maryi Niepokalanej i pod kierownictwem kapłana, w służbie Kościołowi na polu ewangelizacyjnym.

Duchowość legionistów opiera się na zawierzeniu i posłuszeństwie Maryi, naśladowaniu Jej cnót oraz współpracy w dziele zbawienia świata. Za przyczyną Maryi legioniści starają się nieść pomoc duchową każdej potrzebującej osobie, poprzez modlitwę i różnorodną działalność apostolską, koordynowaną przez opiekuna duchowego i proboszcza parafii. Istotę działania tego ruchu wyraża także

NAZWA

Legion Maryi wziął swoją nazwę od legionów rzymskich, uważanych przez wieki za wzór lojalności, posłuszeństwa, odwagi i dyscypliny.

Legioniści pragną być wierną armią w służbie Maryi i razem z Nią zdobywać świat dla Chrystusa, używając broni, którąjest modlitwa i działalność apostolska. Razem z Maryją pragną zwalczać szatana, a nieść ludziom Boga, Jego miłość, pokój i dobro.

Wszystkie zasady i założenia formułuje specjalny Podręcznik Legionu Maryi, który stoi na straży, aby system legionu był niezmienny w swych zasadach.

„Dla wszystkich stanów życia świeckiego doskonałym przykładem życia duchowego i apostolskiego jest Błogosławiona Dziewica Maryja, która prowadząc życie na ziemi, wypełnione codzienną troska o rodzinę i pracę, była zawsze wewnętrznie złączona ze swoim Synem (,..)”

Sobór Watykański H, Dekret o Apostostwie Świeckich

„ Staracie się służyć każdej osobie ludzkiej w duchu i z troskliwością Mami „

 


SYMBOLE l TERMINONOLOOA

Nazewnictwo przejęto od legionów rzymskich np. Vexillum – Znak Legionu Maryi. Wzorowany na signum – znaku kohorty legionu rzymskiego, jednakże w miejscu orła wień­czącego signum widzimy gołębicę – symbol Ducha Świętego. Poniżej napis Legio Mariae, następnie awers Cudownego Medalika. Drzewce umieszczone jest na globie ziemskim. Całość wyraża myśl, że Duch Święty ma zdobyć świat przez Maryj ę i Jej dzieci. Ikona Legionu – obraz, który wyraża duchowość Legionu (•wydrukowany na froncie tej ulotki) Przedstawia Ducha Świętego w postaci gołębicy, rozpościerającej swe skrzydła nad Maryją, napełniając Ją swoim światłem oraz ogniem Bożej miłości. U dołu glob ziemski, a wokół grupy dobrych i złych ludzi. Pomiędzy obu grupami stoi Maryja, pośredniczka wszelkich łask i wstawiająca się za ludźmi. Swymi stopami miażdży głowę węża – szatana. Za Maryją stoją – jak armia w szyku bojowym – legioniści, niosący swój proporzec i vexillum, a w rękach trzymający krzyż oraz różaniec, najważniejszą broń w walce o zbawienie świata. Tessera – oznacza „znak rozpoznawczy” legionu, a zawiera modlitwy legionowe i reprodukcję ikony. Acies – jest największą, coroczną uroczystością Legionu, połączoną z odnowieniem przyrzeczeń legionistów.


SYSTEM ORGANIZACYJNY

Prezydium – najmniejsza podstawowa jednostka legionu.

W parafii może być kilka prezydiów. Każde prezydium

przybiera swoją nazwę, nawiązującą do obranego wizerunku

lub przymiotu Matki Bożej. Na czele prezydium stoi

wybierany przez członków prezydent.

Kuria – skupia i nadzoruje prace od kilku do kilkunastu

prezydiów z danego regionu.

Komicjum – zrzesza kilka kurii w mieście i okolicy.

Regin – skupia komicja z danego regionu kraju (istnieje np.

w Lublinie i Warszawie).

Senat – sprawuje władze nad Legionem Maryi na terenie

kraju.

Condlium – Rada centralna snrawuiaca ywiBrzcłima


CZŁONKOSTWO

Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik, (zarówno starszy jak i młody) prowadzący gorliwe życie chrześcijańskie i pragnący z miłości do Matki Bożej wypełniać obowiązki wynikające z przynależności do Jej Legionu.

Istniej ą dwa rodzaj e członkowstwa:

1. Członkowie czynni, którzy oprócz formacji osobistej angażują się w zlecone prace apostolskie, składając także specjalne przyrzeczenie legionowe. Do ich obowiązków należy:

– codzienne odmawianie Kateny Legionu (fragment Tessery)

 uczestniczenie w cotygodniowych zebraniach, na których oprócz modlitwy i rozważania jednej części różańca oraz nauki opiekuna duchowego składane są sprawozdania z wykonanych prac apostolskich i przyjmowane kolejne zadania na następny tydzień.

2. Członkowie wspierający, którzy wspomagają członków czynnych w ich dziele apostolskim poprzez codzienną modlitwę. Do ich obowiązków należy:

– codzienne odmawianie wszystkich modlitw zawartych w Teserze.

– uczestniczenie l raz w miesiącu w spotkaniach Legionu.

Przyrzeczenie Członkowie legionu (tylko czynni) po trzymiesięcznym okresie przygotowania składaj ą uroczyste przyrzeczenie legionowe. Jest ono skierowane do Ducha Świętego, Któremu Legioniści winni szczególną miłość oraz posłuszeństwo, czerpiąc siły do pracy apostolskiej.

ADRES i KONTAKT

Legion Maryi – Prezydium pw. Matki Bożej Różańcowej przy Parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie ul. Bursztynowa 20, 20-576 Lublin;

Opiekunem Legionu Maryi jest – Ks. Proboszcz Marek Warchoł