Koła Żywego Różańca

Pierwsze powstałe KŻR w parafii w  roku 1994.

Obecnie przy Parafii utworzonych jest jedenaście KŻR (8 – żeńskich i mieszanych; 2 – męskie, 1 – lektorów), powstało również koło różańcowe młodzieży i rodziców.

Koła Żywego Różańca i Zelatorzy: I KŻR pw. Matki Bożej Różańcowej – Barbara Harasymiuk, II KŻR pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Krystyna Huszcz, III KŻR pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny – Stanisława Sędzińska, IV KŻR pw. Św. Antoniego z Padwy – Maria Wojcieszek, V KŻR pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Anna Chmiel, VI KŻR pw. Matki Bożej Bolesnej – Helena Seń, VII KŻR pw. Św. Józefa – Zbigniew Domański, VIII KŻR pw. Św. Jana Pawła II – Andrzej Miłosz IX KŻR pw. Bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Jadwiga Wolska, X KŻR pw. Bł. Pauliny Jaricot – Anna Durman.

Spotkania i zmiany tajemnic Różańca odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po mszy na godz. 9.00, w sali w dolnej części kościoła.

Modlitwy poszczególnych tajemnic w kościele odmawiane są o godz. 17.20 przed każdą Mszą.


Dzieła w które angażuje się KŻR:

1)     Współpraca z ks. Proboszczem

2)     Współpraca z innymi wspólnotami

3)     Prowadzenie modlitw i tworzenie oprawy liturgicznej podczas Mszy Św.

4)     Wykonywanie innych prac np. sianko wigilijne, zestawy do Świąt Trzech Króli, ziela i kwiaty do poświęcenia, ciasta itp.

5)     Kolportaż wydawnictwa religijnego – „Różaniec”

6)     Branie udziału w procesjach.

Chętnych zapraszamy do udziału w modlitwach oraz do udziału w Kołach Żywego Różańca. Tworzone są nowe koła lub uzupełniane już istniejące.

Historia Różańca

Znana nam w obecnej formie modlitwa Ave Maria ukształtowała się około XIII-XIV wieku, kiedy to najpierw powiązano ze sobą ewangeliczne słowa pozdrowienia anielskiego oraz słowa św. Elżbiety „Zdrowaś Maryjo”. Ważną rolę w rozpowszechnianiu różańca odegrali dominikanie, którzy uczyli, jak się modlić, odwołując się przy tym do rozważań biblijnych. Bretoński dominikanin bł. Alain de la Roche uporządkował rozmaite tradycje i upowszechnił podział różańca (nazwany  Psałterzem Jezusa i Maryi) na piętnaście dziesiątków (jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś…”) podzielonych na trzy części. Na tamten czas oficjalnie jednolity Różaniec Najświętszej Maryi Panny zatwierdził papież (też zresztą dominikanin) św. Pius V w 1569 roku, a później, na pamiątkę zwycięstwa chrześcijan nad Turkami pod Lepanto, ustanowił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej.

 

Nazwa Różańca

Nazwa różańca wywodzi się ze średniowiecza. W ówczesnej mentalności świat stworzony traktowano jako księga o Panu Bogu, a w przyrodzie dopatrywano się rzeczywistości duchowych. Szczególną rolę pełniły kwiaty, symbolizowały one różne cechy. Często też ofiarowano kwiaty Bogu i ukochanym osobom. Modlitwy traktowane były jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie różańca porównywano z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem. Obecnie koło które modli się na różańcu liczy 20 osób i nazywane jest „różą”.

Matka Żywego Różańca

Paulina Jaricot ur. 22.VII 1799 r. w Lyonie w rodzinie właścicieli fabryki jedwabiu. Mając 18 lat postanowiła wspierać ludzi ubogich, cierpiących, wspierać misjonarzy na misjach w Ameryce, Azji. 

Miała wielkie pragnienie głosić Ewangelię Chrystusa. Chciałą ratować Świat.

Założyła wielkie dzieła np. Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Pod wpływem podsuniętej, przez Ducha Świetego, myśli  w roku 1826 jako Sługa Boża mając 27 lat założyła ŻYWY RÓŻANIEC.

 

Modlitwa na różańcu – „Prostota i głębia”

 Różaniec jest modlitwą co najmniej dwupoziomową. Pierwszy poziom urzeczywistnia się przez stosowanie specjalnej techniki modlitewnej: rytmicznym powtarzaniu formuły. Dzięki melodyce i rytmowi słów serce i umysł mogą oczyścić się z natłoku uczuć i myśli i skoncentrować na sprawach Bożych. Przywoływanie słów Modlitwy Pańskiej czy Pozdrowienia Anielskiego pozwala, by w sercu doświadczać bardziej opieki świętych osób. Powtarzanie jest jedną z metod pomagającą przez kontemplację wspominać i uobecniać Osoby Boże, a w powiązaniu z Nimi także Maryję. Przywoływanie imienia ukochanej osoby pozwala zobaczyć, że podobnie jak w centrum modlitwy Zdrowaś Maryjo tkwi słowo „Jezus”, imię Zbawiciela może przenikać nasze życie. Nasza pamięć przywołuje ukochaną Osobę, rozmawiamy z Przyjacielem, jakby „oddychamy uczuciami Chrystusa” (Rosarium Virginis Mariae), a to powoduje zacieśnienie więzów przyjaźni. Aby przyjaźń wzrastała, trzeba „przegadać” wiele godzin! Powracanie do ukochanej osoby nie nuży, ale umacnia, podobnie jak trzykrotne wyznanie miłości do Zmartwychwstałego ze strony Piotra. Poziom rytmicznego powtarzania jest ściśle związany z używaniem paciorków, które pomagają odmierzać rytm modlitwy i dają szansę skupienia się. Różaniec łączy prostotę i głębię. Jest modlitwą typowo medytacyjną i odpowiada poniekąd modlitwie serca czy modlitwie Jezusowej. Poziom medytacyjnego powtarzania, zaczerpnięty z tradycji wschodniej, łączy się z rozważaniem i kontemplacją tajemnic życia Jezusa i całej Trójcy Św. oraz Maryi i innych świętych, które są obecnie  przedmiotem tzw. tajemnic czterech części różańca. Właśnie w  roku 2002 papież Jan Paweł II wprowadził kolejną część – Tajemnicę Światła.

Różaniec jako modlitwa

1. Cały różaniec składa się z czterech  części: radosna, światła, bolesna i chwalebna.

2. Każda część różańca liczy 5 tajemnic, które rozważamy modląc się na danej dziesiątce różańca.

3. Z kolei każda tajemnica to jedna dziesiątka różańca.

 

Dni tygodnia, w które odmawiamy poszczególne tajemnice:

  1. Tajemnice Radosne – Poniedziałek i Sobota.
  2. Tajemnice Bolesne – Wtorek i Piątek.
  3. Tajemnice Chwalebne – Środa i Niedziela.
  4. Tajemnice Światła – Czwartek

 

TAK MODLIMY SIĘ NA RÓŻAŃCU:

1.         Czyń  Znak Krzyża i odmawiaj Skład Apostolski

2.         Następnie Modlitwa Pańska

3.         Odmawia się Pozdrowienie Anielskie na trzech  paciorkach.

4.         Następnie Chwała Ojcu… .

5. Odczytaj treść i rozważania nad I częścią Tajemnic (Radosną) a następnie Modlkitwa Pańska

6.         Po czym odmawia się 10 x Pozdrowienie Anielskie na paciorkach.

7.         Następnie Chwała Ojcu… a potem Modlitwę Fatimską…

8.       Powtarza się wszystkie te kroki przez kolejne części 2, 3, 4-tą Tajemnic.

9.         Po zakończeniu  odmawia się „Pod Twoją obronę…” lub „Salve Regina…” czy „Litanię Loretańską…” i wykonuje się znak Krzyża W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa fatimska

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź  wszystkie dusze do nieba, i szczególnie dopomóż tym  które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,swojemu Synowi nas oddawaj.

Amen.


Opiekunem KŻR jest ks. Prałat Józef Dziduch – rezydent tutejszej Parafii.

Skład Zarządu KZR:

Główna zelatorka – Jolanta Huszcz

Z-ca – Agnieszka Hojda

Skarbnik – Barbara Miłosz 

 


Opracował:  Zbigniew Domański