AA

Kim są Anonimowi Alkoholicy

 

/Preambuła AA/

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją czy instytucją. Nie angażuje się w żadne publiczne polemiki. Nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

                                                           Copyright © by the A.A. Grapevine, Inc.

 

Wyjątkowym i najskuteczniejszym programem zdrowienia z alkoholizmu jest Program Duchowy Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Sercem i duszą Programu AA jest Dwanaście Kroków. Od ich zrozumienia i realizowania zależy Twoje zdrowienie. Dzięki Dwunastu Krokom wielu ludzi odnajduje skarb trzeźwości.

 

12 Kroków AA

/Program Anonimowych Alkoholików/

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

                                      /Anonimowi Alkoholicy. Warszawa 1996 s. 49-50/

 

Dwanaście Tradycji są programem dla Wspólnoty jako całości, te proste reguły utrzymują jedność AA. Zasady sprawiają, że Wspólnota może istnieć.

 

 

12 Tradycji AA

 1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze; wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.
 2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
 3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.
 4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.
 5. Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
 6. Grupa AA nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
 7. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
 8. Działalność we Wspólnocie powinna na zawsze pozostać honorowa; dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.
 9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec, tych którym służą.
 10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich Wspólnoty, ażeby imię AA nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.
 11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
 12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

                               /Anonimowi Alkoholicy. Warszawa 1996 s. 195-199/

Celem wszystkich spotkań Anonimowych Alkoholików (mityngów AA), jak stwierdza Preambuła, jest „dzielenie się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu”. W tym celu grupy AA mają zarówno mityngi otwarte jak i mityngi zamknięte.

Zamknięte mityngi są tylko dla członków AA lub dla tych, którzy mają problem z alkoholem i mają „pragnienie zaprzestania picia”.

Otwarte mityngi są dostępne dla każdego zainteresowanego programem zdrowienia z alkoholizmu Anonimowych Alkoholików.

Wspólnota działa w ponad 150 krajach, gdzie działa blisko 120 tysięcy grup. Wspólnota nie prowadzi oficjalnych statystyk, ale ocenia się, że w mityngach grup AA spotyka się ponad trzy miliony alkoholików. W Polsce istnieje ponad 2300 grup. Anonimowi Alkoholicy są anonimowi, ponieważ wspólnota AA rządzi się zasadami, a nie jest rządzona przez osoby. Anonimowość gwarantuje, że imię, nazwisko, praca, zawód nie zostaną ujawnione. Anonimowi Alkoholicy pokazują jedynie, w jaki sposób uczestnicy sami nauczyli się żyć bez alkoholu. Konsekwentnie nie zabraniają też swoim uczestnikom indywidualnego i prywatnego angażowania się w powyższe przedsięwzięcia zawodowo lub społecznie.

Większość z nas, którzy jesteśmy w AA czyniło obietnice sobie samym lub swoim rodzinom. Nie potrafiliśmy ich dotrzymać. Później przyszliśmy do Anonimowych Alkoholików. AA mówi: „Spróbuj nie pić dzisiaj. Jeżeli dzisiaj nie będziemy pić, dzisiaj się nie upijemy”.
W AA nikomu nie mówimy, co ma robić. Rozmawiamy o tym, co robiliśmy. Mówimy o naszym piciu. Mówimy o tym, jak my przestaliśmy. Pomożemy Ci, jeżeli chcesz pomocy.

AA nie obiecuje, że rozwiąże Twoje problemy życiowe, ale możemy Ci pokazać, jak my nauczyliśmy się żyć bez alkoholu i nie pić tylko przez jeden dzień.

Trzymamy się z daleka od pierwszego kieliszka.
Jeżeli nie będzie pierwszego kieliszka, nie będzie też dziesiątego.

Kiedy uwolniliśmy się od alkoholu, zauważyliśmy, że nasze życie stało się o wiele łatwiejsze.


 

 • My, uczestnicy AA, wiemy, co to znaczy być uzależnionym od alkoholu i nie móc dotrzymać obietnicy zaprzestania picia – złożonej sobie i innym. Nie jesteśmy zawodowymi terapeutami. Staramy się pomóc innym w zdrowieniu z alkoholizmu, ponieważ nam samym udało się przestać pić to nasze jedyne „kwalifikacje”. Osoby z problemem alkoholowym, które do nas przychodzą, zdają sobie sprawę, że powrót do zdrowia jest możliwy, ponieważ we wspólnocie widzą ludzi z krwi i kości, którym udało się uwolnić od nałogu.

 

 • Wyznajemy pogląd, że z alkoholizmu nie można się w y 1 e c z y ć – już nigdy bowiem nie będziemy w stanie pić normalnie. Zdolność do zachowania przez nas abstynencji zależy od naszego zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. Zdrowie to osiągamy chodząc regularnie na mityngi i stosując w życiu to, czego się na nich uczymy. Przekonaliśmy się też, że łatwiej nam utrzymać trzeźwość, jeśli pomagamy innym alkoholikom.

 

 • Wstępujesz do wspólnoty i stajesz się jej uczestnikiem, jeśli tylko (i kiedy) tego chcesz. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia. Przystępując do AA, wielu z nas nie było tej chęci całkiem pewnych.

 

 

 • Wspólnota AA nie pobiera żadnych składek ani opłat za uczestnictwo. Pod koniec mityngu zbiera się wprawdzie pieniądze (potrzebne na pokrycie kosztów kawy, herbaty, wynajmu lokalu itp.) ale datki te są całkowicie dobrowolne; również ich wysokość zależy wyłącznie od ciebie.

 

 • Wspólnota AA nie jest organizacją religijną.  Nie  jest też powiązana z żadną sektą, wyznaniem ani Kościołem. Większość uczestników AA wierzy, że nasz problem alkoholowy udało nam się rozwiązać nie dzięki własnej Sile woli, lecz dzięki jakiejś Większej od nas samych. Każdy jednak definiuje ową siłę po swojemu. Wiele osób nazywa Bogiem, inne utożsamiają ją z grupą AA, a jeszcze  inne wcale w nią nie wierzą. W AA jest miejsce wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących.
 • W AA nie prowadzi się rejestru członków ani list obecności. Nie musisz ujawniać o sobie żadnych danych. Jeśli nie zechcesz do nas wrócić, po prostu się więcej nie pokażesz – nikt nie będzie cię nagabywał. A co jeśli spotkam tam kogoś znajomego?
  Jeżeli nawet tak się zdarzy, to przecież osoba taka będzie na mityngu z tych samych powodów, co ty. Nikt nie wyjawi twojej tożsamości ludziom spoza Wspólnoty. W AA każdy zachowuje taki stopień anonimowości, jaki mu odpowiada. Między innymi dlatego nazywamy siebie Anonimowymi Alkoholikami.
 • Członkowie rodzin i przyjaciele są mile widziani  na tzw. mityngach otwartych. Informacje na ten temat  możecie uzyskać w najbliższym punkcie kontaktowym AA.

Co radzimy swoim nowym członkom?

Z naszych doświadczeń wynika, że w AA najlepiej wracają do zdrowia ci, którzy:
a) unikają pierwszego kieliszka;
b) systematycznie uczęszczają na mityngi;
c) trzymają się blisko ludzi o dłuższym stażu trzeźwości;
d) starają się stosować w życiu zasady i sugestie programu .

Jak można się skontaktować z AA?

Punkt Informacyjno-Kontaktowy Regionu AA Lublin,

Lublin ul. Bazylianówka 85.

Dyżury w każdy poniedziałek i piątek w godz. 17.00-19.00.

Telefon (w godzinach dyżuru) 81 563 10 82.

Istnieje możliwość zakupu literatury Anonimowych Alkoholików dotyczącej problemu alkoholowego

lub

skontaktuj się z Biurem Służby Krajowej AA, 00-020 Warszawa,                     ul. Chmielna 20. Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00;

telefon 22- 828-04-94

e-mail: aa@aa.org.pl

INFOLINIA AA      801 033 242

czynna we wszystkie dni tygodnia w godz. 8:00-22:00

 

Uwaga! Infolinia obsługuje tylko telefony stacjonarne
W godzinach 8:00-16:00 wszystkie połączenia kierowane są do Biura Służby Krajowej AA w Warszawie. W pozostałych godzinach infolinia obsługiwana jest przez Punkty Informacyjne Kontaktowe Regionów AA w Polsce. Koszt połączenia jak za połączenie lokalne, zgodnie z tabelą opłat operatora telekomunikacyjnego abonenta

Mitingi (spotkania) Grupy AA „BURSZTYNOWA” w Lublinie odbywają się przy Kościele Pw. Matki Bożej Różańcowej przy  ul. Bursztynowa 20 ( w sali „ Betania „ – wejście od strony biblioteki ) w soboty od godziny 17 do 19. Wszystkie mitingi są otwarte.  Na miting można wejść i wyjść z niego w każdej chwili nikogo się nie pytając ani nie tłumacząc. Pełniący służbę alkoholicy dysponują wszelkimi potrzebnymi Ci  informacjami oraz aktualną ulotką z terminami i adresami spotkań AA. Istnieje możliwość nabycia literatury Anonimowych Alkoholików dotyczącej problemu alkoholowego.
telefony kontaktowe:

Włodek 605 316 810

Krzysiek 669 197 660

 

lub na adres poczty: bursztynowa20.8@o2.pl

 

 

 

 

Pamiętaj, że alkoholizm jest chorobą postępującą. Traktuj go poważnie, nawet jeśli sądzisz, że znajdujesz się dopiero w początkowym stadium. Alkoholizm zabija ludzi. Jeśli będąc alkoholikiem będziesz nadal pił, twoja sytuacja będzie się wciąż pogarszać.